დოქტორანტები, მეორე კოჰორტა

დოქტორანტები, მეორე კოჰორტა

პროექტის „სტრატეგიული პარტნიორობა ტრენინგში აივ ინფექცია/შიდსის დასამარცხებლად საქართველოში“ ფარგლებში, თსუ მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე „საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ეპიდემიოლოგია“ კონცენტრაციით - იმპლემენტაციის მეცნიერება ფოკუსით აივ/შიდსზე, 2022 წელს მიღებულია 6 სტუდენტი.

ინფორმაცია სადოქტორო პროგრამაზე მიღებული სტუდენტების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა