ჩვენ შესახებ

პარტნიორობა ჯანმრთელობის კვლევისა და განვითარებისთვის არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც 2006 წელს ჩამოყალიბდა. ორგანიზაციის საქმიანობა ეფუძნება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში კვლევის წარმოებას და სამეცნიერო-კვლევითი მტკიცებულებების მოპოვების გზით ემსახურება მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობასა და ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და სისტემების რეფორმების მხარდაჭერას.

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა