პროექტები

C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკური ტესტების ფასწარმოქმნის ანალიზი საქართველოში

დონორი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

თემატიკა: კვლევის ფარგლებში ჩატარდა C ჰეპატიტის დიაგნოსტირების (ანტისხეულების ტესტირება, გენოტიპირება, პჯრ, ვირუსული დატვირთვა და სხვ.) ხელმისაწვდომობის ანალიზი, რომლის შედეგების საფუძველზეც შემუშავდა რეკომენდაციები ფასის შემცირების პოტენციური სტრატეგიის ჩამოსაყალიბებლად. ჩატარებული ანალიზის შედეგები და რეკომენდაციები ასახულია კვლევის საბოლოო ანგარიშში.

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა