პროექტები

აივ ინფექცია/შიდსი და ადამიანის უფლებები

დონორი: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია/ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო

თემატიკა: პროექტის ფარგლებში შეიქმნა გზამკვლევი, რომელიც აივ ინფიცირებულებს აწვდის კრიტიკულ ინფორმაციას მათი უფლებების, მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების შესახებ. გზამკვლევში განხილულია ყველა ის ძირითადი საკითხი, რომელიც უნდა იცოდეს როგორც აივ ინფიცირებულმა/შიდსით დაავადებულმა პირმა, ასევე მისმა ახლობლებმა და გარშემომყოფებმა. ბროშურაში შეტანილი ნებისმიერი ინფორმაცია ემყარება საქართველოსა თუ საერთაშორისო კანონმდებლობას ადამიანის უფლებების მიმართულებით.

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა