პროექტები

პირველადი თავის ტკივილის ეპიდემიოლოგია საერთო პოპულაციაში პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში

დონორი: გლობალური კამპანია თავის ტკივილის წინააღმდეგ და თავის ტკივილის საერთაშორისო საზოგადოება თემატიკა: პროექტის ფარგლებში ჩატარებულმა კვლევამ შეისწავლა პირველადი თავის ტკივილის (შაკიკი, დაძაბულობის თავის ტკივილი, კლასტერული თავის ტკივილი) გავრცელება და რისკ ფაქტორები საქართველოში. აღნიშნული კვლევის შედეგების საფუძველზე საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნდა შემდეგი ხუთი პუბლიკაცია:

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა