პროექტები

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სიტემის გამოწვევები საქართველოში - ფოკუსი ადამიანური რესურსების განვითარებაზე

დონორი: ჯანდაცვის პოლიტიკის და სისტემების კვლევის ალიანსი, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია 

თემატიკა: ადამიანური რესურსები საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის ერთერთი ყველაზე კრიტიკული კომპონენტია, რომელიც მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს ამ სისტემის ეფექტურ მუშაობას. კვლევის შედეგად გამოვლინდა სისტემაში დღეისათვის არსებული გამოწვევები და პრობლემები, კერძოდ, ადამიანური რესურსების ირაციონალური განაწილება, მათი არასაკმარისი ცოდნა და უნარ-ჩვევები. შემუშავდა რეკომენდაციები ამ ხარვეზების გამოსასწორებლად. აღნიშნული კვლევის შედეგების საფუძველზე გამოქვეყნდა პუბლიკაცია საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში:

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა