პროექტები

სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორების ზეგავლენა ტუბერკულოზით დაავადებული პაციენტების მკურნალობის გამოსავლებზე

დონორი: გაეროს ბავშვთა ფონდი, გაეროს განვითარების პროგრამა, მსოფლიო ბანკი, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის სპეციალური პროგრამა ტროპიკული დაავადებების კვლევისა და ცოდნის ამაღლების ხელშეწყობისთვის 

თემატიკა: კვლევის ფარგლებში შესწავლილი იქნა შინამეურნეობის დონეზე არსებული სხვადასხვა სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორის ზეგავლენა ტუბერკულზით დაავადებული პაციენტების მკურნალობის გამოსავლებზე. კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ დაბალი საოჯახო შემოსავლის მქონე პაციენტებს საქართველოში მკურნალობის არასახარბიელო გამოსავლის მომატებული რიკსი გააჩნიათ. აღნიშნული კვლევის შედეგების საფუძველზე პუბლიკაცია გამოქვეყნებულია საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში:

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა