დოქტორანტები

თამარ ზურაშვილი

თამარ ზურაშვილი


თამარ ზურაშვილი ფლობს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ექიმის აკადემიურ ხარისხს. მას ასევე დამთავრებული აქვს ამავე უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სამაგისტრო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ერთი სემესტრის განმავლობაში სწავლობდა აშშ-ი, ოლბანის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სკოლაში. ამჟამად იგი მუშაობს PRAH-ში პროექტის კოორდინატორის პოზიციაზე. ასევე არის მიწვეული ლექტორი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში.  

მისი კვლევითი პროექტი ეხება აივ-თან დაკავშირებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის საკითხების გადაჭრას აივ ზრუნვის კასკადის გასაუმჯობესებლად საქართველოში.

შემოთავაზებული კვლევის მთავარი მიზანია აივ სტიგმა/დისკრიმინაციაზე კრიტიკული კვლევითი მტკიცებულებების მოპოვება, აივ მოვლის კასკადის პირველ ორ საფეხურზე მისი ნეგატიური ზემოქმედების შესამცირებლად საქართველოში. ამ მიზნის მიღწევა მოხდება შემდეგი სამი ამოცანის განხორციელებით: (1) მონაცემთა მეორადი ანალიზის მეშვეობით, აივ-თან დაკავშირებული სტიგმისა და დისკრიმინაციის მასშტაბებისა და ბუნების განსაზღვრა საქართველოში ჯანდაცვის მუშაკებს, აივ ინფიცირებულ პირებსა და აივ მოწყვლადი პოპულაციების წარმომადგენელთა შორის; (2) ფორმალური თვისებრივი კვლევის მეშვეობით აივ მოვლის კასკადის პირველ და მეორე საფეხურზე აივ სტიგმის გავლენის იდენტიფიცირება; და (3) მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინტერვენციის შერჩევა, ადაპტირება და შეფასება, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას აივ სტიგმისა და დისკრიმინაციის ყველაზე გავრცელებული ფორმის შესამცირებლად, რაც ხელს უშლის ინფიცირებულთა აივ და ზოგადად ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობას საქართველოში. 

ქ. თბილისი, ბ ჟღენტის #3 მისამართი
595 092 950 ტელეფონი
partnership@prah.ge ელ. ფოსტა